gototopgototop
สรุปผลการตรวจสอบภายใน เข้าตรวจ มมร.อส. พิมพ์
เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2557 พระครูปลัดสัมย ผาสุโก, ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวขอบคุณและได้มอบของที่ระลึกแก่ คณะตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เข้าตรวจส่วนงานต่างๆของวิทยาเขตอีสาน ประกอบด้วย นางสาวอัญชลี พวงเขียว ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการเงินและบัญชี นางสาววิไลลักษณ์ อาจณรงค์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน นางสาวศศิธร จิวะอมรนุรักษ์  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน นางสาวพิทยา อาษาสุจริต  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน นายอนิรุทธ์ เล็กสะอาด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ได้สรุปผลการตรวจสอบหน่วยงานต่างในวิทยาเขตอีสาน เพื่อแจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับวิทยาเขต ดำเนินการปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไป