gototopgototop
สัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2554 พิมพ์
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานได้จัดสัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2554 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยวหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ และพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน การจัดสัมมนากิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในปีการศึกษาที่ 2/2554 ในช่วงเช้าพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวให้โอวาสและบรรยายพิเศษเรื่อง "ภาพลักษณ์ของนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานที่พึงประสงค์" นี้ด้วย

 


 
 บรรยากาศการลงทะเบียน
 
 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ บรรยายพิเศษเรื่อง ภาพลักษณ์ของนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ที่พึงประสงค์
 
พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ และพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมพิธีเปิดและรับฟังการบรรยาย
 
 
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษโดย ผศ.อนงค์ รุ่งแจ้ง
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บรรยายพิเศษเรื่อง "ทำงานให้สนุกและมีสุขกับการศึกษา"  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
 
 
 
 
 
 
 
 
ในเวลา 13.00 น. หลังจากพักรับประทานอาหาร พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ได้เข้าปฐมนิเทศกับพระสังฆาธิการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา