gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัยยาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา
มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัยยาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา พิมพ์
เมือวันที่ 8-10 สิงหาคม พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี มอบหมายให้นายสุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ อาจารย์เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2557 (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมนาข่าบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี จัดโดยแม่ข่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สกอ. และ ปปส. นำโดยผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากีฬา และคณะ เพื่อรับนโยบายของแม่ข่ายนำมาปฏิบัติใช้ในสถาบันศึกษาของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ มีวิทยากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มาให้ความรู้ทุกวัน และได้ศึกษาการจัดชุมชนเข้มแข็ง (บ้านหลังเรียน) ชุมชนบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นบ้านของพระราชญาณกวี (พระศรีญาณโสภณ) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก โดยมอบให้พี่สาวเป็นผู้ดูแลด้วย

วันที่ 8 สิงหาคม 2557

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสวนาเรื่อง มาตรการด้านการค้นหา คัดกรองในบริบทของสถานศึกษา โรงพยาบาล ทหาร ตำรวจและชุมชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
 
 
บรรยายเรื่องการใช้สื่อและกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา

 
เดินทางดูงาน ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดอุดรธานี

 
 
 
 
 
บรรยายเรื่องสถานการณ์ปัญหายาเสพติด/มาตรการการเฝ้าระวังในพื้นที่ โดยนายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการอุดรธานี

ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 9 สิงหาคม 2557

 
 
 
 เสวนาเรื่อง กระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในสถานศึกษา

 
 
 
 
 
 
 ศึกษาดูงานหน่วยงานที่ดำเนินการดีเด่นในพื้นที่ ด้านการป้องกัน การเฝ้าระวัง การค้นหา การบำบัดรักษา
และการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ชุมชนบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี (บ้านหลังเรียน)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 10 สิงหาคม 2557
 เสาวนาเรื่อง เส้นทางการลำเลียงยาเสพติด

 
 
 พิธีมอบใบประกาศผ่านการอบรม

 
 
 
 
 
 ศึกษาดูงาน เส้นทางการลำเลียงยาเสพติด ชายแดนจังหวัดหนองคาย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC