gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว งานมหกรรมวันแม่ อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาและมรดกไทยอีสาน ประจำปีการศึกษา 2557
งานมหกรรมวันแม่ อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาและมรดกไทยอีสาน ประจำปีการศึกษา 2557 พิมพ์

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. ส่งเข้าแข่งขันในนาม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ขออนุโมทนากับเพื่อนักศึกษาที่เสียสละ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาลัย  ในงานมหกรรมวันแม่ อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาและมรดกไทยอีสาน  ประจำปีการศึกษา 2557 ในงานมีการประกวดกล่าวสุนทรพจน์, ประกวดวาดภาพ, ประกวดแต่งกลอนสด,ประกวดร้องเพลง และประกวดขับกล่อมลูก ฯลฯ  

ผลการแข่งขันมหกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ มจร ขอนแก่น วันที่ 11 ส.ค.
ส่งเข้าแข่งขันในนาม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ขออนุโมทนากับเพื่อนักศึกษาที่เสียสละ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาลัย

วาดภาพระบายสี
1.พระพงษ์พัฒน์ อภิวฑฺฒโน ได้อับดับที่ 3

ทีมที่ 2 ได้อันดับที่ 2
สามเณรธวัช ดลเรขา สาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่๑ มมร.อส.
สามเณรพลวัฒน์ เผียดนอก สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่1
สามเณรภูวนาถ ดลเรขา สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่1

ทีมที่ 3 ได้อันดับที่ 4
พระมหากฤษดา วิริยวํโส พิริยะตระกูล สาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่4
พระวิทยา จรณธมฺโม สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่4
สามเณรนที นาดศรีทา สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่1

กล่าวสุนทรพจน์
สามเณรพิทธกร วิเศษสุนทร ชั้นปีที่2 ได้อับดับที่ 2
สามเณรพรมโยธี ทีภักดี ชั้นปีที่1 ได้อับดับที่ 3
สามเณรต้นตะกรานต์ ศรีปาน ชั้นปีที่1 ได้อับดับที่ 4

ขับทำนองกล่อมเด็ก
สามเณรพิทธกร วิเศษสุนทร ชั้นปีที่๒ ได้อับดับที่ 4

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC