gototopgototop
โครงการวิชาการ ความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน พิมพ์

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมโครงการวิชาการ ความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับฟังการถ่ายทอดโดย Mr. Adam Bradshow หลังจากวิทยากรบรรยายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวปิดโครงการ