gototopgototop
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท มมร. วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย พิมพ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์, ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เป็นประธานและกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา โดยงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย นำโดย ผศ.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล อาจารย์ประจำหลักสูตร และงานบัณฑิตวิทยาลัย การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย