gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี 2557 พิมพ์
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายเอกชาตรี สุขเสน รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี, นายวรเทพ เวียงแก, นายสุทธินันท์ พรมพันธุ์ใจ, นายศักดิพงษ์ โสภาจร, นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์, นายกิตติยานนท์ วรรณวงศ์, นางสาวกุลธิดา วรรณวงศ์, ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาริณี โพธิราช ตัวแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) และตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจัวหวัดขอนแก่น โดยมีนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี นำตัวแทนหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนและประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 5 ตลอดมา