gototopgototop
ปฐมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 พิมพ์

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และนักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู โดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และให้โอวาท พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่องการปฏิบัติตัวในการออกฝึกประสบการณ์ จากนั้น อาจารย์สุพรรณ ก้อนคำ ได้บรรยายเรื่องการจัดทำรายงานการฝึก จากนั้นนักศึกษาและคณาจารย์ร่วมบูมและถ่ายรูปหมู่ ก่อนแยกย้ายเตรียมความพร้อมเพื่อออกเดินทางในวันพรุ่งนี้
 
 
 
 รูปภาพขนาดใหญ่ ปฐมนิเทศ ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557