gototopgototop
อบรมโปรแกรม OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น พิมพ์

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทางและหลักเกณฑ์ การลงทะเบียนผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้วยโปรแกรม OTOP PRODUCER ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน