gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 พิมพ์

 
สาขาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่
1. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
3. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
4. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
5. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

 

1. รอบสอบคัดเลือก ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) จันทร์ - ศุกร์ (หมดเขต)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายชื่อดังต่อไปนี้ให้มาสอบคัดเลือกในวันที่  19 มิถุนายน 2558 alt

1.3 ตรวจสอบจำนวนผู้สมัคร
สมัครและยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 12 มิถุนายน 2558
 

 
2. รอบสอบคัดเลือก ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์
2.3 ตรวจสอบจำนวนผู้สมัคร
สมัครและยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 30 มิถุนายน 2558
 

 
สาขาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่
1. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
3. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
4. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
5. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

 
สิ่งที่ต้องเตรียมมาเมื่อมายื่นใบสมัคร
1. ระเบียนผลการเรียน (ปพ. 1) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-5 (รวม  5 ภาคการศึกษา) โดยมีหัวหน้าสถานศึกษา หรือนายทะเบียนลงนามรับรอง และประทับตราของโรงเรียนเป็นสําคัญ  จํานวน  2 ฉบับ
2 ใบรับรองความประพฤตินักเรียนจากสถานศึกษาโดยหัวหน้าสถานศึกษา   จํานวน  1  ฉบับ
3 เอกสารอื่ นๆ (ถ้ามี) ที่ แสดงความสามารถทางวิชาการ หรือความสามารถพิเศษของผู้สมัคร (โปรดส่งฉบับที่เป็นสําเนาให้มหาวิทยาลัยเท่านั้น)  
จํานวนอย่างละ  1  ฉบับ
4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ
5 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน  1  ฉบับ
6  สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ  – สกุล (กรณีมีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวน  1  ฉบับ
7 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน  6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 4 แผ่น
8 ค่าสมัคร 200 บาท (เป็นธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ )
9 พิมพ์ใบสมัครเรียนจากเว็บไซต์
10 นำเอกสารดังกล่าวข้างต้นมายื่น ณ ห้องทะเบียนและวัดผล มมร​.อส.  ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 
 
 
 
 
 
รายชื่อนักศึกษาที่สอบเสร็จสิ้นในรอบโควตา
 
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC