gototopgototop
ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำเดือน พฤศจิกายน พิมพ์

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้มีการประชุมกรรมการประจำหลักสูตร ของสาขาวิชาต่างๆ ทั้งหมด โดยมี รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึง 15.00 น. ท่านรองอธิการบดี ยังเน้นย้ำเรื่องของการสร้างนักศึกษา ให้ตอบโจทย์ของอาเซี่ยนที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่อีกกี่ปีข้างหน้า การเตรียมพร้อมของหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปริญญาโท เป็นต้น

 

 

 


 

 
--: ตัวอย่างการออกหนังสือเชิญ คณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุม  ดาวน์โหลด :--