gototopgototop
รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 3 ออกค่ายภาวะผู้นำเยาวชนในโรงเรียน พิมพ์

เมื่อวันที่่ 9 มกราคม 2558 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 3 (กลุ่มที่ 2) นำโดยนายพิสิทธิ์  อุดชาชนและคณะ ได้ออกประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร และเผยแผ่ความรู้ด้านภาวะผู้นำและความรู้ด้านพระพุทธศาสนาแก่นักเรียน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน