gototopgototop
ให้โอวาทก่อนออกเดินทาง สาเกตนครเกมส์ พิมพ์

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน สาเกตุเกมส์ ณ วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยก่อนออกเดินทาง พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พร้อมคณาจารย์ให้โอวาท นักกีฬาก่อนออกเดินทางเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการแข่งขัน โดยเน้นเรื่อง นำใจนักกีฬาและมารยาทต่างๆ จากนั้นนักกีฬาถวายสักการะ พระพุทธสุเมโธ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และปู่เพลิง ก่อนออกเดินทาง