gototopgototop
พระสังฆาธิการระดับภาค ตรวจเยียม มมร.อส พิมพ์

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 พระเทพศีลาภรณ์ และ พระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย เดินทางกลับจาก งานทำบุญวันคล้ายวันเกิด พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 ธ. ณ วัดป่าแสงอรุณ จากนั้น เดินทางมายัง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผศ.เมธี สมภักดี และคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ พาเที่ยวชมทัศนียภาพมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
จากนั้น กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย ชั้นปี1