gototopgototop
งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่บุญเผวดเทศน์มหาชาติ (วันแรก) พิมพ์

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่บุญเผวดเทศน์มหาชาติ โดยมีพระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร.เป็นแม่งาน ในช่วงเช้า ได้ทำพิธีเชิญพระอุปคุต ในช่วงบ่ายเป็นขบวนเผวดเทศมหาชาติ จากพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น เข้าสู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมช้างมงคล 3 เชือก ในช่วงเย็นได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ จากนั้นร่วมทำวัตรสวดมนต์เย็น และการแสดงพระธรรมเทศนา มาลัยหมื่น มาลัยแสน โดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. และพระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร.