gototopgototop
สอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2557 ภาคพิเศษ วันที่สอง พิมพ์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบวัดผลปลายภาคเรียน เป็นวันที่สอง ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่บุญเพ็งกัปปโก และห้อง 234 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9