gototopgototop
สัมมนานักศึกษาใหม่ รอบโควตา ครั้งที่ 3 2558 พิมพ์

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสัมมนานักศึกษาใหม่ โควตา รอบที่ 3 โดยในช่วงเช้า พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยายเรื่องความเป็นมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จากนั้นพระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ชีวิต จุดหมายและความสำเร็จ ในชีวิต มมร. ต่อจากนั้น พระครูสังฆรักษ์ขวัญประชา ธมม์วุฑฺโฒ หัวหน้างานกิจการนักศึกษาภาคปกติคฤหัสถ์แนะนำงานกิจการนักศึกษาและกิจกรรมของงานกิจการภาคปกติ และพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ชี้แจงเรื่องกาจัดการศึกษา