gototopgototop
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ณ วัดศรีจันทร์ พิมพ์

เมื่อวันที่ 3-5 ธันวาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น (ธ) และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัด กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา มี พระราชพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นแม่งาน พร้อมทั้ง พระภิกษุสามเณร วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง  บุคลากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการ มีการเจริญพระพุทธมนต์ และสวดบทภูมิพโล ถวายเป็นราชกุศล พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค9 (ธ) แสดงพระธรรมเทศนา มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการมากมาย ณ ลานธรรมลานปัญญา วัดศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น