gototopgototop
นางสาวพิชญานันท์ นามศรี ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวขนดีเด่น 2554 พิมพ์

นางสาวพิชญานันท์  นามศรี ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็น เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554 อ่านคำคิดเห็น ของผู้รับรอง ขอรับรองว่า นางสาวพิชญานันท์  นามศรี เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ จากทางหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่และมอบหมายงานต่างๆ ให้เป็นผู้รับผิดชอบ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติจริงตามที่ได้กล่าวมาแล้ว สำคัญที่สุดเป็นเยาวชนที่มีความเสียสละ ทั้งเวลา กำลังกาย และกำลังใจ มีคุณธรรมจริยธรรมอย่างสูงยิ่ง และเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสกว่า จนเป็นที่รักใคร่ของผู้ใหญ่ในหน่วยงานต่างๆ ตลอดจน พี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ถือเป็นเยาวชนตัวอย่างที่ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม โดยที่งานของตนก็ไม่เคยขาดตกบกพร่อง จึงเหมาะสมที่จะได้รับพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสืบไป