gototopgototop
นักศึกษา มมร. ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้ พิมพ์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่งนักศึกษาร่วมในมหกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ ด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่ง นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้

 

 

วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ นักศึกษา ปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้......

โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย คณะมนุษย์ศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันภาษา กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดีได้ดำเนินงานจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา สมรรถนะด้านภาษา (ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นิสิตชาวต่างประเทศ)

การแข่งขันได้ดำเนินการตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. จนถึง ๑๔.๐๐ น. ผลจากการแข่งขัน"ตอบปัญหาภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้" ทีม ที่ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ นิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๒ ได้แก่ มจร วิทยาเขตนครสรรค์

พระ มหาการัณย์  พรหมแก้ว / สามเณรพันสี  มณีเพชร / พระสุมน  พัชราจารยะ  พระนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน"ตอบปัญหาภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้"

ภาษา อังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้ การมีทัศนคติที่ดี  และการเกิดแรงบันดาลใจ ต่อการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อและสื่อสารกับชาติอื่นๆในอา เซียนและทั่วโลก ต้องฝึกฝน และพัฒนาภาษาอังกฤษแด่พระภิกษุ  สามเณร นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเป็นจำนวนมาก และเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยพระสงฆ์ ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพจัด งานประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยเถรวาทนานาชาติครั้งที่ ๓ และพระธรรมทูตโลก ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพในวันที่ ๒๐ -๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔  นี้

ใน การแข่งขันดังกล่าว ได้มีนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน ๑๕ มหาวิทยาลัย จำนวน ๓๔ ทีม ได้ให้ความสนใจเข้าร่วประกวดแข่งขัน ทดสอบ ภาษาอังกฤษ เพื่อชีวิตที่ดีงามในงานมหกรรมภาษาสู่ประชาคมอาเซียน  ครั้งที่ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัลครั้งนี้  ได้แบ่งเป็น  ๓  รางวัลคือ  รางวัลชนะเลิศ  รางวัลที่ ๑ และ ๒ โดยผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล ทุนการศึกษา พร้อมทั้งใบประกาศเกียรติคุณจาก สถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรราชวิทยาลัย 
 
และนั่นเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของนักศึกษาและความเข้มแข็งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนั่นเอง