gototopgototop
ประกาศ !!! ผลสอบธรรมศึกษา (ประจำวันที่ 22 เมษายน 2561) ออนไลน์และตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4 2561 มมร.อส. พิมพ์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบธรรมศึกษาออนไลน์และตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่4 ตามประกาศ มมร.วิทยาเขตอีสาน ที่ 09/2560 ข้อปฏิบัติในการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษานักธรรมชั้นเอกและธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 7 คน   โดยมีพระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ และ อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ มีผู้ผ่านการสอบประจำวันที่ 23 เมษายน 2561 จำนวนทั้งสิ้น 6 คน

 
 
 

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบธรรมศึกษา (ประจำวันที่ 23 เมษายน  2561)