gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5
มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 พิมพ์

เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ งานกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 "สร้างบัณฑิตไทย สู่ประชาคมโลก" มีสถาบันการศึกษาทั่วประเทศในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมประชุม นำโดยรองอธิการบดี อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาในสถาบันต่างๆ  ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี ประธานพิธีเปิดโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และได้ร่วมบรรยายพิเศษในเรื่อง สร้างบัณฑิตไทยสู่ประชาคมโลก และนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุมศึกษา กล่าวรายงาน และมีกิจการสัมมนาหลากหลายหัวข้อด้วย นอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยังยืนอ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการปิดทองหลังพระบ้านโคกล่าม-บ้านแสงอร่าม อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีด้วย

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวเปิดงานฯ
 
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
บรรยายพิเศษเรื่อง สร้างบัณฑิตไทยสู่ประชาคมโลก
 
 
 
 รองศาสตราจาอารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
บรรยายเรื่อง สถาบันอุดมศึกษากับความพร้อมในการสร้างบัณฑิตไทย สู่ประชาคมโลก
 
 
 
 
 อภิปรายเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างบัณฑิตไทยสู่ประชาคมโลก นำโดย รองอธิการบดี
 
 
 นายนริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคลเครือเจริญโภคภัณฑ์
บรรยายเรื่อง บัณฑิตที่ประชาคมโลกต้องการ
 
 
 อภิปรายและระดมความคิดเห็น ห้องกลุ่มย่อยที่ 2 (ผู้อำนวยการกองฯ และผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา)
เรื่อง สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องเตรียม เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 


 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC