gototopgototop
กิจกรรมฐาน (น้องใหม่) ภาคปกติ ประจำปี 2558 พิมพ์

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดกิจกรรมฐาน ให้กับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติคฤหัสถ์ เพื่อสานความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ซึ่งในช่วงเช้า มีพระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม หัวหน้างานกิจการนักศึกษาบรรพชิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท จากนั้นรุ่นพี่และรุ่นน้อง ร่วมกิจกรรมฐาน โดยมีรุ่นพี่จัดกิจกรรมฐาน สาขาละ 1 ฐาน จากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสนุกสนาน