gototopgototop
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2558 พิมพ์

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2558 โดยในช่วงเช้าเป็นการขึ้นทะเบียนนักศึกษา และกิจกรรมสันทนาการ โดยอาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ และคุณอุบล ศรีขำ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จากนั้นนักศึกษาพักรับประทานอาหารและพักผ่อนตามอัธยาศรัย ในช่วงบ่ายเป็นพิธีเปิดปฐมนิเทศนักศึกษา โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี นำไหว้พระสวดมนต์ และกล่าวให้ข้อคิดและกล่าวเปิดโครงการ พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการกล่าวถวายรายงาน จากนั้น พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ กล่าวถึงการเรียนการสอนและชีวิตในรั้ว มมร. พระอาจารย์ทวี อภโย และอาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี กล่าวให้ข้อคิด จากนั้น อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย บรรยายเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับชีวิตนักศึกษา พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต กล่าวให้โอวาทและปิดโครงการ
 อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย

อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย

อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย