gototopgototop
ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานครูพระสอนศีลธรรม มมร.อส. พิมพ์
 วันที่ 23 ธันวาคม 2554 ศูนย์ประสานงานครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ได้ประชุมเกี่ยวกับการจัดอบรมครูพระสอนศีลธรรมในสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน โดยมีศูนย์ประสานงานครูพระฯวิทยาเขตอีสาน  ได้แก่  ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี  ศูนย์การศึกษาโคราช  และศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู  ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย อ่านเพิ่มเติม