gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. บนเวทีระดับประเทศ คณะครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทยแห่งชาติ 2558
พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. บนเวทีระดับประเทศ คณะครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทยแห่งชาติ 2558 พิมพ์

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ " ๒๘ กรกฎา รำลึกรู้คุณค่าภาษาไทย ร่วมใจเทิดไท้ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ " จัดโดย นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่๔ ในงานมีการจัดกิจกรรมประกวดการแต่งกายเหมือนตัวละครในวรรณคดี มีการแสดงรำ และแนะนำตัวละครที่เลือกมา

จากนั้นภาคบ่ายมีการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ‘ ภาษาไทยกับประชาคมอาเซียน : ความหวังและอนาคต ’โดยวิทยากรผู้มีความรู้ด้านภาษาไทย
-พระครูสุธีจริยวัฒน์,ดร. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 
( นามปากกา ชิดังกรณ์ )
- พระมหาสุเทพ สุปณฺทิโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ 
( นามปากกา โสดดิเทพ แสวงประเทือง มติชน ) 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ ใจมโน มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง คุณแมงปอ ชลธิชา อาร์สยาม ศิลปินนักร้อง 
- ดร.แสวง นิลนามะ นักขับเสภาประจำ มจร 
- ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก ( ช.ศรีนอก ) ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฟใาลงกรณราชวิทยาลัย วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 
 
 
 
alt
 
alt
 
alt
 
 alt
 
alt
 
alt
 
 
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC