gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว งานตลาดนัดความดี ฟื้นวิถีสองฝั่งโขง จังหวัดหนองคาย
งานตลาดนัดความดี ฟื้นวิถีสองฝั่งโขง จังหวัดหนองคาย พิมพ์
เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ และนายจักราวุธ แซ่แต้ ได้นำตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และสาขาวิชการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 10 คน เข้าร่วมงานตลาดนัดความดี ฟื้นวิถีสองฝั่งโขง และร่วมจัดบูธสถาบันส่งเสริมความดี ณ โรงเรียนเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) โดยมีนายอโณทัย ธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เช่น ตัวแทนจากสาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว, มหาวิทยาลันแห่งชาติลาว (สปป.ลาว) ตัวแทนจากประเทศกัมพูชา และประเทศไทย ได้ทำมีการหาปัญหาต่างๆและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ศาสนาและเศรษฐกิจร่วมกัน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้นำบูธสื่อกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม และความดี ให้กับผู้เข้าร่วมงานได้รับชม และเป็นบูธที่ได้รับการเข้าชมจำนวนมาก และได้นำเอกสารแนะนำมหาวิทยาลัย เอกสารใบสมัครเข้าศึกษาต่อให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ศึกษา  

จัดสถานที่
 
 
 
 
 
พระครูปริยัติสารโสภิต เจ้าอาวาสวัดจันทรสามัคคี
อนุเคราะห์สถานที่พักวัดจันทรสามัคคี
 
 
 นักศึกษาได้ทำผ้าป่าถวายแด่พระครูปริยัติสารโสภิต เจ้าอาวาสวัดจันทรสามัคคี
และ
พระครูปริยัติสารโสภิต เจ้าอาวาสวัดจันทรสามัคคี มอบปัจจัยให้กับคณะในการเดินทางในครั้งนี้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงคุกชั้มัธยมศึกษาปีที่ 6 เยี่ยมชม
 
 
 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (สปป.ลาว) เยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนความรู้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน แนะนำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยร่วมส่งเสริมความดี
ให้กับคณะแขกผู้มีเกียรติได้รับทราบถึงกิจกรรม ภายใน 10 นาที
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมเสวนาวิชาการทางด้านการส่งเสริมต่างๆของประเทศไทย, ลาว, กัมพูชา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC