gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสาน ทำบุญตักบาตรทุกวันอังคารของเดือน พิมพ์
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติและคณะกรรมการนักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิตและคฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม ดร. หัวหน้างานกิจการนักศึกษา นายสุพรรณ ก้อนคำ อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ พระสุรสิทธิ์ โชติวังโส ประธานนักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต) นายธีรบุตร ลุสีดา ประธานนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) และคณะกรรมการนักศึกษา ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรประจำเดือนของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา คือสัปดาห์ที่สองของเดือน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้ทำความดี การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและสังคม การทำความดีตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา และเพื่อขจัดความเห็นแก่ตัว นอกจากนี้นักศึกษาได้รักษาวัฒนธรรมความอีสานโดยการแต่งกายชุดพื้นบ้านอีสานรวมกันตักบาตร ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าเรียนอีกด้วย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การทำความดี กรรมดี การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ การกระทำความดีตามหลักคำสอนในศาสนา ซึ่งการทำบุญนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความดี  กรรมดี และเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ได้ออกไปจากใจ การทำบุญนำความสุขมาให้  ทำให้จิตใจของเราแบ่งบานไปด้วยบุญ  จิตใจให้ผ่องใส บริสุทธิ์  ชีวิตมีความสงบสุข พบเจอแต่สิ่งดีงาม..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/251108
การทำความดี กรรมดี การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ การกระทำความดีตามหลักคำสอนในศาสนา ซึ่งการทำบุญนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความดี  กรรมดี และเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ได้ออกไปจากใจ การทำบุญนำความสุขมาให้  ทำให้จิตใจของเราแบ่งบานไปด้วยบุญ  จิตใจให้ผ่องใส บริสุทธิ์  ชีวิตมีความสงบสุข พบเจอแต่สิ่งดีงาม..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/251108
การทำความดี กรรมดี การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ การกระทำความดีตามหลักคำสอนในศาสนา ซึ่งการทำบุญนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความดี  กรรมดี และเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ได้ออกไปจากใจ การทำบุญนำความสุขมาให้  ทำให้จิตใจของเราแบ่งบานไปด้วยบุญ  จิตใจให้ผ่องใส บริสุทธิ์  ชีวิตมีความสงบสุข พบเจอแต่สิ่งดีงาม..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/251108