gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสาน รณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา พิมพ์
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายจักราวุธ แซ่แต้ และชมรมนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษาตลอดภาคการศึกษา โดยกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ ลดการเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษา และเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่ยานพาหนะ การปฏิบัติของคณะทำงานโดยการตั้งจุดตรวจภายในเขตมหาวิทยาลัยบริเวณประตูทางเข้าในช่วงเช้า