gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (ตอนที่ 2) พิมพ์
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม หัวหน้างานกิจการนักศึกษา, นางรัชนีบูรณ์ เนตรภักดี, นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ และคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) ร่วมกับ ชมรมวอลเลย์บอล มมร.วิทยาเขตอีสานและคณะกรรมการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) ประจำปี 2558 จัดดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่จะต้องดำเนินการจัดขึ้น เพื่อ 1. เป็นการดำเนินงานของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนบน เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา การเฝ้าระวัง และการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 2. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 3. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างความสามัคคี และ 4. ให้นักศึกษาได้ทำงานหรือกิจกรรมเป็นทีม นอกจากนี้กิจกรรรมต่างได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรทางการศึกษาภายใน ที่ให้การสนับสนุนทีมนักกีฬา และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ถือว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากด้วย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น, บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด, บริษัท พชร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด, สถานตรวจสภาพรถ วิริยะ เป็นต้น

 
ทีมสังคมสงเคราะห์ นำโดย พระทวี อภโย ผู้จัดการทีม

ทีมตามรอยอารยธรรม นำโดยอาจารย์ ดร.พิสุทธิ์ อุดชาชน ผู้จัดการทีม

 
 
 
 
 
 
 
 
ทีมสตรีเหล็ก นำโดยอาจารย์สุพรรณ ก้อนคำ ผู้จัดการทีม

 
 
 
 
ทีมตีได้ก็ตี ตีไม่ได้ก็ไม่ตี นำโดยพระอาจารย์มหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม ผู้จัดการทีม