gototopgototop
สอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 4 1/2558 พิมพ์

เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบวัดผลปลายภาคเรียน ให้กับคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4  ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก โดยมีพระอาจารย์สมบูรณ์ อุตฺตโม อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี และอาจารย์ณฐอร ศรีแก้ว เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ ซึ่งการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย