gototopgototop
อธิการบดี เยี่ยมชม ศิลปวัฒนธรรม โปงลางกาฬสินธ์ พิมพ์

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วย พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม ศิลปวัฒนธรรม ของภาคอีสาน โปงลางกาฬสินธ์ ซี่งเป็นโปงลางที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของภาคอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีวงโปงลาง ซึ่งคว้ารองแชมป์ รางวัลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์มาแล้ว และแสดงโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นั่นคือ โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ภายใต้การควบคุมดูแลของ พระมหาสมัย ผาสุโก