gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
ดื่มนมชมบอล Alcohol is not the Answer 2558 พิมพ์

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ โดย พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม อาจารย์สุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ได้จัดกิจกรรมดิ่มนมชมบอล ร่วมกับ สสส. ชมการแข่งขันฟุตบอลโลก โซนเอเชีย ระหว่างทีมชาติไทย และทีมชาติเวียดนาม เมื่อวันที่  13 ตุลาคม ได้มีการปลุกกระแสให้มีการดื่มนม ตลอดจนเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการชมฟุตบอล ภายใต้โครงการ Alcohol is not the Answer ตอน “ดื่มนม ชมบอล ปลอดเหล้า ปลอดพนัน” จัดโดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และ เครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า สถาบันการศึกษานำร่อง 10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเปลี่ยนแปลงค่านิยมและพฤติกรรมของนักศึกษา
 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC