gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว โครงการการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) 2558
โครงการการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) 2558 พิมพ์

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ 2558  พระครูสุธีจริยวัฒน์ (ดร.) รักษาการรองอธิการบดี พร้อมด้วย พระครูปลัดสมัย ผาสุโก (ดร.) รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้เดินทางไปเปิดโครงการการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) ประจำปี 2558 ของนักศึกษาชมรม We Speak English มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ซึ่งได้จัดโครงการขึ้นโดยการนำของ รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ในระหว่างวันที่ 15–18 ตุลาคม พ.ศ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อจะให้สมาชิกของชมได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาสื่อสารร้อยเปอร์เซ็นต์ในระหว่างอยู่ค่าย โดยมีวิทยากรที่มีความสามารถมาให้ความรู้และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เช่น พระอาจารย์ Yukesh Sakya จากประเทศเนปาล , Mr.Munaya Coline จากประเทศแคเมอรูน  อาจารย์สุพรรณ์ ก้อนคำ, อาจารย์ปชรัช ศรีนาค ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีนักศึกษาที่เป็นสมาชิกชมรมเข้าร่วมโครงการจำนวน 70 รูป/คน และโครงการนี้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย สร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษาได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ และสร้างความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC