gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี2558 พิมพ์
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี, ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา, นายแก่นเพชร แฝงสีพล, นายศักดิพงษ์ โสภาจร, นายประยูร จันตะโย, นางสาวกุลธิดา วรรณวงศ์, ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาริณี โสภาจร, นายกิตติยานนท์ วรรณวงศ์ พร้อมด้วยนายธีระบุตร ลุสีดา ประธานนักศึกษา, นายธีรพงษ์ อุตเสนา เลขาฯนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 วันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พร้อมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ภาคเอกชน โดยมีนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 5