gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 พิมพ์
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี ได้นำบุคลากร นายธนกร ชูสุขเสริม นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร นายวิไล ไชยทาง นางสาวขวัญใจ แก้วแสง นางสาวกุลธิดา วรรณวงศ์ และตัวแทนคณะกรรมการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต ประธานฝ่ายสงฆ์จังหวัดขอนแก่น และนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานฝ่ายฆราวาส ได้นำฝ่ายปกครองและพลเรือน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวจำนวนมาก นอกจากนี้ มณฑลทหารบกที่ 23 ได้จัดพิธีวันชาติขึ้นภายในงานด้วย