gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 22
เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 22 พิมพ์

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 อาจารย์เอกชาตรี สุขเสน และ อาจารย์ชุลีพร นาหัวนิล ได้เข้าร่วมกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 22 ที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเกียรติจากสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จ.ขอนแก่น ร่วมพบปะแลกเปลี่ยน  โดยได้รับเกียรติจาก นายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน    สำหรับกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” กำหนดจัดขึ้นโดย จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่นให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

 


 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC