gototopgototop
กวีในสวนสัญจร ตะลอนสถาบันการศึกษาครั้งที่ 3 ณ มมร.อส. พิมพ์

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ คุณสุมาลี สุวรรณกร ได้จัดกิจกรรม กวีในสวนสัญจร ตะลอนสถาบันการศึกษาครั้งที่ ๓ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ อาจารย์ไพวรินทร์ ขาวงาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2558  และกวีตัวอย่างอีก  2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์สานิตย์ สีนาค อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มมร. และอาจารย์รัฐมนตรี หล้าสมบัติ นักเขียนและคอล้มนิสต์ มาร่วมเสวนาในหัวข้อ คิด อ่าน เขียน เรียน กวีเป็นชีวิต พร้อมทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้