gototopgototop
นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น พิมพ์

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศนักศึกษาของภาคเรียนที่ 2 ที่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น โดยมี นางสาวอมรรัตน์ กล้าหาญ และนางสาวอัจฉรา ผาสุตะ เป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอนในระดับปฐมวัย บรรยายกาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย