gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
โครงการห้องสมุด Mini Book Fun Fair พิมพ์

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรม Mini Book Fun Fair โดยคุณกุทัย หาระพันธ์ แลนางสาวนัยน์ปพร สุภา ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา โดยในงานมีหนังสือจากสำนักพิมพ์ชื่อดัง ลด 10%-30% ได้แก่ศูนย์หนังสือจุฬา สำนักพิมพ์ซีเอ็ด สำนักพิมพ์ปรินซ์บุ๊คสโตร์ เป็นต้น พร้อมทั้งกิจกรรมแข่งขันของนักศึกษา ได้แก่ การประกวดนิทานสองภาษา การประกวดร้องเพลงสากล การประกวดแต่งบทกวี

ผลการแข่งขันกลอนสุภาพ ได้แก่
1. นายสมพงษ์ ขันอาสา
2. นางสาวพัทยา แก้วพลน้อย
3. พระพงศกร ธมฺมสโร
4. พระมหาวสันต์ ธมฺมิโก

ผลการแข่งขันโคลงสี่สุภาพ ได้แก่
1. นายปราโมทย์ แก้วใส
2. นางสาวเจนจิรา สัตธรรม

ผลการเล่านิทานสองภาษา
1. เรื่องเสียงไม่เหมือนพ่อ โดย นางสาวไอรดาร์ ศรีวิชัย และนางสาวเกศรินทร์ กองโทน
2. ครอบครัวของโบ๊ท โดย นางสาวพิรยา สระทองโดย
2. หงษ์กับเต่า โดย นางสาวสุภาภรณ์ สุยะทา และนางสาวอรัญญา เตชเลิศพนา
3. กระต่ายน้อยน้ำขิงผู้น่ารัก โดย นางสาวอุมาวดี ศาลสกล และนางสาวอภิญญา สุโพธิ์

ผลการประกวดร้องเพลงสากล
1. นายแสงจันทร์ นิลจำรัส
2. นางสาวอรวรรณ สายทอง
3. นางสาวอภิญญา เตชเลิศพนา
 
 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC