gototopgototop
ฝึกประสบการณ์อาชีพทางภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ พิมพ์

เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2559 รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ที่ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี  โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ เดินทางไปฝึกงาน (ฝึกประสบการณ์อาชีพทางภาษาอังกฤษ) ในระหว่างวันที่ 25 เดือน มกราคม 2559 ถึง วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม 2559 ที่โรงแรม Centara Grand Beach Resort Samui จำนวน 4 คน และที่บริษัททัวร์ STS Samuileisure Ltd. Part จำนวน 1 คน ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากหัวหน้าฝ่ายบุคคลของโรงแรม หัวหน้าแผนกต่างๆ ของโรงแรมที่นักศึกษาเข้าฝึกงาน รวมทั้งผู้จัดการบริษัททัวร์ STS Samuileisure Ltd. Part และผู้จัดการร้าน Don Master Tailor ที่คอยประประสานงาน และอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาฝึกงาน