gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (สิงห์อาสาพัฒนา)
ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (สิงห์อาสาพัฒนา) พิมพ์
เมื่อวันที่ 1-7 มิถุนายน 2559 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายสุทธิงพษ์ สายาพัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้ควบคุมค่ายสิงห์อาสาพัฒนา ได้นำนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ที่มีจิตอาสา ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) เข้าร่วมกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร จัดโดยศูนย์บริการวิชาการอีสาน ณ บ้านห้วยขี้หนู ตำบลทุ่งชมภู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมที่ได้นำดำเนินการประกอบด้วย สร้างสนามเด็กเล่น BBL ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยขี้หนู ปูพื้นลานหน้าศาลาวัดทองประสิทธิ์ ทาสีรอบวัด สร้างศาลาเล็กที่พังลงร่วมกับชาวบ้าน และกิจกรรมลงพื้นที่พบปะกับชุมชน สร้างมิตรภาพระหว่างนักศึกษากับชาวบ้าน ซึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้ มีอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมาย ที่นักศึกษาได้พบเจอ และให้นักศึกษาประชุมปัญหาทุกวันร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และนักศึกษาสามารถแก้ปัญหาได้ดีเยี่ยม นอกจากนี้กิจกรรมในครั้งนี้ขอขอบคุณ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระครูธรรมภิสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการอีสาน, พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน, พระครูวินัยธรวรชัด ปยุตฺโต หน.สาขาวิชารัฐศาสตร์, พระสมบูรณ์ อุตตโม, อาจารย์สุทธินันท์ พรมหมพันธ์ใจ ที่ได้ไปเยียมค่ายและให้โอวาทแก่นักศึกษา และผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และตัวแทนนักศึกษาภาคพิเศษ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC