gototopgototop
นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านกอกหนองผือ พิมพ์

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ออกนิเทศ  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ ซึ่งมีนางไปรยาพร  โตดีชัย  เป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอน สามารถควบคุมดูแลผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี