gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว (Exit Exam) คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มมร.อส.
(Exit Exam) คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มมร.อส. พิมพ์

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คณาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ได้จัดให้มีการทดสอบทักษะด้านการฟัง และการพูด (Exit Exam) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะต้องออกฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพในเทอมที่ 2/2559 ในระหว่างเดือน มกราคม 2560 ถึง เดือน พฤษภาคม 2560 โดยการทดสอบในครั้งนี้ได้รับเกรียติจากอาจารย์ Peter Foster จากประเทศอังกฤษ มาทดสอบด้านทักษะการพูดและการฟังให้กับนักศึกษา  อนึ่งในการทดสอบครั้งนี้มีนักศึกษาที่เข้าทดสอบทั้งหมด 8 คน ผลการทดสอบครั้งนี้ ทักษะด้านการฟังและการพูดของนักศึกษาทั้งหมดอยู่ในระดับ ไม่เป็นที่น่าพอใจ ดังนั้นทางคณาจารย์ประจำหลักสูตรจึงได้จัดให้มีการอบรมเสริมทักษะดังกล่าวโดยจะเริ่มอบรมตั้งแต่ วันที่ 20 มิถุนายน ถึง 18 กรกฎาคม2559  โดยทางคณะได้เรียนเชิญอาจารย์ Peter Foster จากประเทศอังกฤษมาเป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมตลอดจนสิ้นสุดการอบรม และจะได้ทำการทดสอบทักษะการฟังและการพูดอีกครั้ง


 


 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC