gototopgototop
งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาเครือข่านนักศึกษา พิมพ์
เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2559 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) ได้นำตัวแทนนักศึกษาจำนวน 10 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มมร.ส่วนกลาง เพื่อให้นักศึกษาที่เป็นแกนนำทางด้านกิจกรรมนักศึกษา ประธานนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา ได้มีการสร้างเครือข่ายของนักศึกษาด้านกิจกรรมในแต่ละวิทยาเขตทั่วไปประเทศ และได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์และความคิดเห็นกางสร้างหรือการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในแต่ละวิทยาเขตให้มีการพัฒนายิ่งๆขึ้นไป นอกจากนี้ก่อนการเดินทางได้รับการให้โอวาสจากท่านรองอธิการบดี พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร., พระมหาสุภชัย สุภกิจฺโจ ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน, พระครูธรรมภิสมัย ผาสุโก ดร., ผอ.ศูนย์บริการวิชาการอีสาน, และช่วงเดินทางกลับคณะนักศึกษาได้เข้าพบและให้โอวาสเกี่ยวกับการเป็นนักศึกษา มมร.จาก พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ,รศ. ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง อีกด้วย