gototopgototop
ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการปกครอง จากคณาจารย์วิทยาเขตต่างๆ (วันแรก) พิมพ์

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้มีการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการปกครอง ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงจากสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง โดยมี พระครูปลัดณัฐพงษ์ ยโส อาจารย์อภิชิต เหมือยไธสง คณาจารย์จากวิทยาเขตต่างๆ ประชุมหารือ และมติในการดำเนินการของสาขาวิชา ในปี 2559 เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความเข้มแข็งของสาขา