gototopgototop
นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น พิมพ์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ซึ่งมี นายจักรี  ศรีมุงคุล นางสาวชลดา  นากา นางสาวสุพรรณษา นิลกำแหง นางสาวเตือนใจ  ภูยอดตา เป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอน สามารถควบคุมดูแลผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี