gototopgototop
กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 พิมพ์

เมื่อวันที่  30 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ประจำเดือน สิงหาคม 2559 โดยในพิธีประกอบด้วยพระนักศึกษาและนักศึกษาคฤหัสถ์ร่วมเข้าสวดมนต์และนั่ง สมาธิ ชั้น 1 อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  ซึ่งครั้งนี้เป็นเดือนที่ 5 ของการสวดมนต์ประจำเดือน โดยในวันนี้มีเจ้าภาพน้ำปานะทั้งจากฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์โดยมีสามเณรภัทรภูมินทร์ และคณะ เป็นเจ้าภาพน้ำเต้าหูนมสด