gototopgototop
กำหนดการปฏิบัติธรรมภาคพิเศษและพิธีไหว้ครูภาคพิเศษ 2559 พิมพ์
 
 
 
ดาวน์โหลดกำหนดการ
 
1. กำหนดการปฏิบัติธรรมภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี 24-25 กันยายน 2559
2. กำหนดการพิธีไหว้ครูภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี-โท-เอก  25 กันยายน 2559