gototopgototop
นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านวังชัย พิมพ์

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ออกนิเทศ โรงเรียนบ้านวังชัย ซึ่งมีนางสาวอรทัย โสรักนิต นางสาวภัสรา บุญทาและกัญญาภัทร บุญประถัมภ์ เป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอน ซึ่งทั้ง 3 คนสามารถนำความรู้ไปใช้ และควบคุมดูแลผู้เรียนได้เป็นอย่างดี